VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro provoz elektrického autíčka (buggy)

Pro bezpečné užívání buggy je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a pokyny, aby se předešlo úrazu či škodám na majetku. Golf Club Poděbrady z.s. není zodpovědný za škody, které užíváním způsobíte!

Tzn. že se zapůjčením, zavazujete uhradit případnou škodu, která Vám, případně třetím osobám Vaším zaviněním, z provozu a užívání buggy vznikne!

Respektujte skutečnost, že konstrukce neposkytuje ochranu proti padajícím či létajícím předmětům, větvím stromů či dalším náhlým překážkám, které se mohou objevit při užívání a zavazujete se, že toto elektrické autíčko budete řídit pouze Vy, a to na vlastní nebezpečí.

Závazné pokyny pro užívání elektrického autíčka:

 • Pohyb s buggy na hřišti je povolen po fairwayich, v nízkém roughu a na cestách. V žádném případě ne po odpalištích a greenech.
 • Buggy nesmí parkovat na trávě v oblasti 10m od greenů.
 • Řidič je povinen respektovat informační systém na hřišti, vymezující zákaz vjezdu buggy.
 • Jezděte jen tak rychle, jak to povolí terén a bezpečnost. Zvažte i přírodní podmínky, které ovlivňují terén a schopnost buggy ovládat.
 • Zastavení nebo změny směru jízdy proveďte opatrně.
 • Zvláště opatrně a sníženou rychlostí jezděte na obtížném povrchu jako je písek, mokrá tráva, volný štěrk, atd.
 • S buggy není dovoleno přejíždět mezi greeny a překážkami v okolí greenů.
 • Při průjezdu veřejnou komunikací je řidič povinen zastavit a dát přednost projíždějícím.
 • Opatrně si počínejte v případě, kdy jede buggy šikmo svahem.
 • Po zaparkování, zašlápněte parkovací brzdu!
 • Ruce a nohy mějte stále uvnitř buggy a nevystrkujte je ven.
 • Buggy smí řídit pouze osoby starší 18 let!
 • Je zakázáno řídit pod vlivem alkoholu!
 • Buggy slouží pouze pro 2 osoby!
 • Nájemce je povinen po ukončení hry odstavit buggy na určeném místě a odevzdat klíček na stejném místě, kde byl vozík zapůjčen. Řidič je povinen pohybovat se pouze v GA.
 • Při porušení jakékoli z těchto zásad bude řidiči odebrána buggy a bude vyloučen ze hry bez nároku na náhradu poplatku za hru či buggy.

Děkujeme za respektování pravidel GC Poděbrady z.s.