PROVOZNÍ ŘÁD – GOLF CLUB PODĚBRADY

 1. Tento Provozní řád (dále jen PŘ) představuje pravidla stanovená spolkem GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. (dále jen Provozovatel) pro osmnácti (18) jamkové golfové hřiště Poděbrady (dále jen „Hřiště“), tréninkové plochy, klubovnu včetně indooru, parkovací plochy a zázemí (dále jen golfový areál – GA). Každý svým vstupem do GA vyjadřuje svůj souhlas s tímto PŘ a přijímá povinnost dodržování tohoto PŘ.

 2. Za hráče je považován golfista se zaplaceným poplatkem za hru – green fee. Za návštěvníka GA je považován každý hráč, jeho doprovod, návštěvník a osoby procházející po pozemcích GA. Hranice GA jsou vyznačeny na mapě níže.

 3. Návštěvníci berou na vědomí, že v GA probíhá golfová hra a hrozí nebezpečí úrazu zásahem golfového míče. V případě nedodržení pokynů na výstražných cedulích, či zveřejněných v PŘ, Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníka, škodu na věci či jinou nemajetkovou újmu.

 4. Na Hřiště je zakázáno vstupovat s dětskými kočárky a v nevhodné obuvi (obuv s kovovými hroty, hrubou podrážkou nebo ostrými hranami, podpatky, apod.). Plocha Hřiště musí být zachována a jsou zakázány veškeré činnosti, které by způsobily její poškození, a to kromě nevyhnutelného poškození spojeného se hrou, jehož náprava je popsána v dalších ustanoveních tohoto PŘ.

 5. Návštěvník, který není účastníkem golfové hry, ani doprovodem, nesmí vstoupit do Hřiště bez svolení Provozovatele.

 6. Mimo provozní dobu a vlastní hru je zakázáno vstupovat na Hřiště. V GA se Návštěvníci mohou pohybovat jen po vyznačených cestách.

 7. Osoby pohybující se na veřejných cestách protínajících Hřiště a osoby pohybující se v bezprostřední blízkosti Hřiště mají vždy přednost před golfovou hrou z důvodu ochrany jejich bezpečnosti.

 8. V GA je každý povinen dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky ani osoby a zvířata či věci mimo hranice GA.

 9. V celém GA je zakázáno nechávat děti mladší 15-ti let bez dozoru.

 10. V celém GA je zakázáno volné pobíhání psů. Psi se mohou v rámci GA pohybovat pouze po vymezených cestách, na vodítku a po zaplacení poplatku. Návštěvník si může vzít psa na vodítku i na cvičné plochy. Pes nesmí obtěžovat štěkáním a svým pohybem ostatní návštěvníky. Majitel psa je povinen uklidit jeho exkrementy.

 11. V GA je zakázáno provozovat jiné sportovní aktivity, než je golfová hra. S výjimkou běžkového lyžování při pokrytí GA sněhem.

 12. Parkování vozidel návštěvníků GA je povoleno na místech k tomuto účelu určených. Provozovatel neodpovídá za zaparkovaná vozidla ani věci v nich uložené.

 13. Z GA mohou být vykázáni hráči a návštěvníci pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.

 14. Každý návštěvník GA plně odpovídá za škody způsobené na zdraví osob či majetku Provozovatele či třetích osob, které způsobí svojí činností.

 15. Provozovatel má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do GA.

 16. Hráči a návštěvníci užívají zařízení GA na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za škody vzniklé porušením PŘ. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit Provozovateli, na recepci GA.

 1. Provozovatel nezodpovídá za škodu na vybavení a soukromých věcech návštěvníků přinesených do prostor GA.

 2. Návštěvník je povinen všechny mimořádné události (úraz, poškození či ztráta věcí uskladněných ve skřínce) jakož i poškození Hřiště či jiného majetku Provozovatele bezodkladně ohlásit Provozovateli na recepci.

 3. Golfová hra (dále jen „hra“) na Hřišti se řídí golfovými pravidly schválenými RAGC v St. Andrews, Scotland, USGA a doplňujícími místními pravidly. Hraje se pouze na vyhrazených plochách.

 4. Na Hřiště je dovoleno vstupovat pouze ve vhodném oblečení dle pravidel golfové etikety.

 5. Vstup na Hřiště je zpoplatněn. Před vstupem na Hřiště a zahájením hry je každý hráč povinen se nahlásit na recepci Provozovatele. Poplatek za hru – green fee musí být uhrazen před zahájením hry. Výši poplatku stanovuje Provozovatel. Hráč je povinen se identifikovat kartou ČGF nebo jiným identifikačním dokladem. Nejpozději 10 minut před určeným startovním časem musí být hráč připraven na startu.

 6. Provozovatel zaznamená údaje o hráči, který tímto výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel pro účely provozování golfového Hřiště zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobní data hráče získané v souvislosti s poskytováním jeho služeb, a to v rozsahu nezbytném pro identifikaci hráče.

 7. Hráč je povinen se po celou dobu hry na požádání prokázat potvrzením o úhradě poplatku za hru, členové klubu se prokazují platným členským průkazem.

 8. Hráč a doprovod hráče vstupují na Hřiště na vlastní nebezpečí. Hráč a doprovod jsou povinni počínat si na Hřišti všeobecně ohleduplně a v souladu s pravidly a etikou golfové hry.

 9. Osoby mladší patnácti (15) let mohou hrát pouze v doprovodu dospělé osoby (výjimku tvoří turnaje nebo doprovod trenéra).

 10. Vstup na dopadovou plochu tréninkové louky/drivingu je zakázán. Zakázán je dále sběr a odnášení tréninkových míčů. Zakázán je sběr golfových míčů v celém areálu GA. Hra s tréninkovými míči je povolena pouze na cvičné louce. Pro nácvik přihrávek je zakázáno používat tréninkové míče. Hra na Hřišti s tréninkovými míči je zakázána.

 11. Hráči jsou povinni dodržet čas stanovený na odehrání jednotlivých jamek Hřiště. Časové limity jednotlivých jamek jsou znázorněny ve skórkartách a na cedulích s mapkami jamek. Pokud dojde k opakovanému porušení tempa nebo nepřípustnému zdržování, může být hráč penalizován, vykázán z jamky/Hřiště, nebo být diskvalifikován bez nároku na vrácení hracího poplatku.

 12. Hráči jsou povinni opravovat vyseknuté drny, vypichovat pitchmarky a uhrabovat po sobě bunkry. Je zakázáno provádět cvičné švihy na odpalištích. Na greeny a odpaliště je zakázáno stavět golfové bagy a vjíždět na něj jakýmkoli typem vozíků.

 13. Provozovatel je oprávněn ukončit hru v případě, kdy hrozí nebezpečí, zejména bouřky. Zazní-li zvukový signál, jsou hráči a návštěvníci povinni opustit hrací plochy. Okamžité přerušení hry (bouřka s blesky) – SIRÉNA. Přerušení hry – jeden (1) dlouhý zvuk. Obnovení hry – dva (2) po sobě jdoucí zvuky. V případě, že nebude možné z bezpečnostních důvodů dokončit započatou hru v den, kdy byla zahájena, právo na hru hráči zaniká bez náhrady škody.

 1. Při zapůjčení golfového vozíku – buggy (dále jen buggy) je nájemce buggy povinen dodržovat podmínky pronájmu buggy stanovené Provozovatelem a následující zásady: i)- Minimální věk řidiče je 18 let. ii) Je zakázáno řídit buggy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a psychotropních látek. iii) Maximální počet osob v buggy jsou dvě (2) osoby. iv) Pohyb s buggy na Hřišti je povolen po fairwayích, v nízkém roughu a na cestách. V žádném případě ne po odpalištích a greenech. Buggy nesmí parkovat na trávě v oblasti deset (10) metrů od greenů. v) Řidič je povinen respektovat informační systém na Hřišti vymezující zákaz vjezdu buggy. vi) Řidič je povinen dodržovat bezpečnou rychlost. vii) Nájemce buggy odpovídá Provozovateli za škody na buggy způsobené nesprávnou manipulací a oznamuje jakékoli závady na buggy na recepci. viii) Nájemce buggy je odpovědný za škody na majetku či zdraví způsobené sobě či třetím osobám nesprávnou manipulací s buggy. ix) Nájemce buggy je povinen po ukončení hry odstavit buggy na určeném místě a odevzdat klíček od buggy na stejném místě, kde byl vozík buggy zapůjčen. Řidič je povinen pohybovat se s buggy pouze v GA. x) Při porušení jakékoli z těchto zásad bude řidiči odebrán vozík buggy a bude vyloučen ze hry bez nároku na náhradu poplatku za hru či buggy.

 2. Na základě dohody s Provozovatelem jsou k výuce golfu v GA oprávněni pouze smluvní trenéři a cvičitelé.

 3. Na dodržování Provozního řádu dohlíží službu vykonávající maršál, manažer, trenéři a pracovníci údržby a výboru klubu. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout jejich pokyny a respektovat výstražné cedule na Hřišti.

 4. Hrubé porušení PŘ může vést k ukončení golfové hry a vykázání návštěvníka z GA bez nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy.

 5. Nerespektování pokynů Provozovatele bude považováno za hrubé porušení PŘ a hráč či návštěvník může být z GA vykázán. Takovémuto hráči či návštěvníku mohou být také odepřeny další vstupy do GA.

Tento PŘ schválený dne 6.5.2016 představuje pravidla stanovená Provozovatelem GA – Golf Club Poděbrady z.s., se sídlem Na Zálesí 530, 290 01 Poděbrady. IČ:49534050.

Červená hranice označuje prostor GA, ve kterém platí výše uvedený PŘ.

Červená hranice označuje prostor GA, ve kterém platí výše uvedený PŘ.

 

VÝPŮJČNÍ ŘÁD BUGGY

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro provoz elektrického autíčka (buggy)

Pro bezpečné užívání buggy je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a pokyny, aby se předešlo úrazu či škodám na majetku. Golf Club Poděbrady z.s. není zodpovědný za škody, které užíváním způsobíte!

Tzn. že se zapůjčením, zavazujete uhradit případnou škodu, která Vám, případně třetím osobám Vaším zaviněním, z provozu a užívání buggy vznikne!

Respektujte skutečnost, že konstrukce neposkytuje ochranu proti padajícím či létajícím předmětům, větvím stromů či dalším náhlým překážkám, které se mohou objevit při užívání a zavazujete se, že toto elektrické autíčko budete řídit pouze Vy, a to na vlastní nebezpečí.

Závazné pokyny pro užívání elektrického autíčka:

 • Pohyb s buggy na hřišti je povolen po fairwayich, v nízkém roughu a na cestách. V žádném případě ne po odpalištích a greenech.
 • Buggy nesmí parkovat na trávě v oblasti 10m od greenů.
 • Řidič je povinen respektovat informační systém na hřišti, vymezující zákaz vjezdu buggy.
 • Jezděte jen tak rychle, jak to povolí terén a bezpečnost. Zvažte i přírodní podmínky, které ovlivňují terén a schopnost buggy ovládat.
 • Zastavení nebo změny směru jízdy proveďte opatrně.
 • Zvláště opatrně a sníženou rychlostí jezděte na obtížném povrchu jako je písek, mokrá tráva, volný štěrk, atd.
 • S buggy není dovoleno přejíždět mezi greeny a překážkami v okolí greenů.
 • Při průjezdu veřejnou komunikací je řidič povinen zastavit a dát přednost projíždějícím.
 • Opatrně si počínejte v případě, kdy jede buggy šikmo svahem.
 • Po zaparkování, zašlápněte parkovací brzdu!
 • Ruce a nohy mějte stále uvnitř buggy a nevystrkujte je ven.
 • Buggy smí řídit pouze osoby starší 18 let!
 • Je zakázáno řídit pod vlivem alkoholu!
 • Buggy slouží pouze pro 2 osoby!
 • Nájemce je povinen po ukončení hry odstavit buggy na určeném místě a odevzdat klíček na stejném místě, kde byl vozík zapůjčen. Řidič je povinen pohybovat se pouze v GA.
 • Při porušení jakékoli z těchto zásad bude řidiči odebrána buggy a bude vyloučen ze hry bez nároku na náhradu poplatku za hru či buggy.

Děkujeme za respektování pravidel GC Poděbrady z.s.