Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo manažera GC Poděbrady

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo

manažera GC Poděbrady 

 

Datum:   3. března 2020

Golf Club Poděbrady, IČ: 49534050, se sídlem Poděbrady III, Na Zálesí 530, PSČ 290 01, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5243, vyhlašuje výběrové řízení na místo manažera klubu s výkonem činnosti v sídle klubu Poděbrady, který bude vykonáván na základě smlouvy o poskytnutí služby.

Předpokládaný termín uzavření smlouvy je duben – červen 2020.

Náplň činností:

 • zabezpečení strategického a provozního chodu golfového klubu,
 • řešení personálních záležitostí golfového klubu,
 • denní styk s klienty, promotéry golfových turnajů, vyjednávání kontraktů o spolupráci (reciprocity apod.),
 • sestavování plánů činnosti golfového klubu úseků TCM a STK,
 • aktivní spolupráce s Českou golfovou federací včetně ostatních asociací jí podřízených – pořadatelství federačních turnajů, prezentace klubu na ČGF, uplatňování možných nároků na dotační tituly,
 • sestavování, předkládání a naplňování pracovních plánů jednotlivých provozů golfového klubu (včetně údržby) a jeho zaměstnanců,
 • realizace klientských a klubových akcí (turnajový kalendář apod.),
 • zabezpečení obchodní činnosti golfového klubu,
 • sestavování ročního plánu rozpočtu klubu,
 • zabezpečení řádného hospodaření golfového klubu dle schváleného ročního plánu,
 • navrhování opatření ke snížení nákladů golfového klubu,
 • tvoření koncepce rozvoje a dlouhodobé strategie potřeb golfového klubu,
 • koordinace projektů ve spolupráci s partnerskými golfovými kluby,
 • koordinace projektů s potencionálními sponzory či partnery golfového klubu,
 • realizace průzkumu trhu na poli potencionálních nových členů včetně plánování a zabezpečení tematických akcí,
 • zajišťování sběru a analýzy podnětů a požadavků členské základny včetně zabezpečení realizace případné nápravy,
 • plánování marketingových aktivit,
 • řízení provozu a správy nemovité infrastruktury golfového klubu,
 • plnění úkolů vyplývajících z plánované realizace stavebních činností – rekonstrukce nemovitostí v majetku spolku pro zabezpečení nové klubovny a zázemí údržby golfového hřiště, výstavba náhradních jamek, tréninkových ploch a dalších úkolů souvisejících s provozem golfového hřiště – příprava podkladů pro zabezpečení smluvních vztahů s dodavateli, plánování, koordinace a dohled stavebních prací
 • vedení evidence členské základny včetně aktualizace kontaktních údajů.

Požadujeme:

– samostatnost, systematičnost, zodpovědnost, komunikativnost
– časová flexibilita, ochota pracovat o víkendu, vysoké pracovní nasazení
– zkušenosti s organizováním akcí
– znalost golfového prostředí, aktivní golfista výhodou
– rozhodčí golfu výhodou

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 20. března 2020, tj. v této lhůtě zaslané GC Poděbrady prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Golf Club Poděbrady

Na Zálesí 530

290 01 Poděbrady III

nebo osobně podané na recepci GC Poděbrady na výše uvedené adrese.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na manažera GC Poděbrady“.

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

splňuje základní předpoklady stanovené pro výkon této činnosti, tj.:

 1. je fyzickou osobou provozující živnost nebo jednatelem právnické osoby

Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z veřejného rejstříku.

 1. je státním občanem České republiky nebo občanem jiného členského státu Evropské unie;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby,
která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

 1. dosáhl věku 18 let;
 2. je plně svéprávný;

splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením;

 1. je bezúhonný;

splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než
3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky;

 1. dosáhl vysokoškolské vzdělání vmagisterském studijním programu nebo minimálně úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou;

splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu resp. maturitní zkoušky). Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Doporučující předpoklad pro výkon této činnosti:

Znalost anglického jazyka – úroveň mírně pokročilý.

Počítačové dovednosti:

 • MS Excel
 • MS Word
 • MS Outlook
 • MS PowerPoint
 • MS SharePoint
 • MS Windows

K žádosti žadatel dále přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis
 3. cenovou nabídku.