Jednání v rámci Rady města dne 13.3.2019

Vážení členové GC Poděbrady,

 

Vzhledem k okolnostem, které následovaly po vystoupení pana starosty města Poděbrady na jednání Zastupitelstva města dne 6.3.2019, kde inicioval záměr města koupit nemovitosti v majetku GC Poděbrady bychom rádi uvedli informace na pravou míru.

 

Přes veškerou snahu ze strany klubu zasednout k jednacímu stolu s vedením radnice, se toto jednání uskutečnilo až dnes. Výbor v kompletním složení se dnes zúčastnil zasedání Rady města, kde jsme přítomné radní informovali o záměrech GC Poděbrady ve věci prodeje majetku. Zároveň jsme poukázali na fakt, že městu Poděbrady byl majetek klubu opakovaně nabízen, naposledy dne 5.9.2018. Tento dokument byl během našeho jednání úředníky dohledán.

 

Součástí jednání Rady města bylo i vystoupení pana Pavla Loudy, který městu představil záměr jezdeckého klubu, který plánuje v areálu zbudovat. Přítomní členové Rady města proti realizaci tohoto záměru neměli námitek. Pan starosta Jaroslav Červinka dokonce zmínil, že projekt podporoval i v původní lokalitě z jezera. Všichni přítomní konstatovali, že litují vzniklé situace, která byla zapříčiněna především nedostatkem relevantních informací.

 

Radní města vyslechli naše argumenty pro prodej nemovitého a movitého majetku. Následovala diskuse nad všemi okolnostmi. Na závěr jednání byl starosta města Jaroslav Červinka pozván, aby vystoupil před shromážděním valné hromady. Starosta města pozvání přijal.

 

Vzhledem k tomu, že diskuse byla součástí jednání Rady města, bude její průběh součástí oficiálního zápisu, který bude v zákonné lhůtě zveřejněn na webových stránkách města.

 

 

Výbor Golf Clubu Poděbrady z.s.

 

 

 

 

V Poděbradech dne 13.3.2019